பிறப்பதற்கு முன் நாம் எங்கு இருந்தோம்

எந்தக் குழந்தையும் நல்ல குழந்தைகள்தான் இந்த மண்ணில் பிறக்கையிலே!

உலக வாழ்க்கை மாயைப் பற்றி

வாழ்க்கையின் பாவச்செயல் நல்ல செயல்களைப்பற்றி

யாருக்கும் எதுவும் சொந்தமில்லை

பிறருக்கு உதவும் பண்புகள் பற்றி

இன்பங்களும், துன்பங்களும்

மனித உடலைப் பற்றி சித்தர்களின் பாடல் வரிகள்