நமது முன்னோர்களே நமது சரியான வழிகாட்டிகள் ஆவார்கள்